+ 32 (0) 2 380 16 93
Back to furniture

Column + Plexiglas Tray

White Column  I  Fuschsia Plexiglas Tray  I  40 x 40 x 110 cm

Column White I Plexiglas Tray Red I 40 x 40 x 110 cm

Column White I Plexiglas tray Orange I 40 x 40 x 110 cm

Column Black I Plexiglas tray White I 40 x 40 x 110 cm

Column Black I Plexiglas Fuchsia Tray I 40 x 40 x 110 cm

Column Black I Plexiglas Tray Yellow I 40 x 40 x 110 cm

Column Black I Plexiglas tray Red I 40 x 40 x 110 cm

Column + Plexiglas Tray
White Plexiglas Red
White Plexiglas Orange
Black Plexiglas White
Black Plexi Fuchsia
Black Plexiglas Yellow
Black Plexiglas Red